قلعه نویی مهاجم آفریقایی را تایید نکرد

قلعه نویی مهاجم آفریقایی را تایید نکرد