جابجایی گاوصندوق خرم09122849008تعمیر تلویزیون ال جیمشاور حسابداری و معرف حساب جاریهارد 600گیگ / HDD HP 600GB SAS …

قول پرداخت، نتیجه‌ی اعتراض نی‌برهای مجتمع نیشکر هفت تپه/ امیدواریم این‌بار به وعده‌ها عمل کنند
کارگران نی‌بر نیشکر هفت تپه می‌گویند: هم اداره کار و هم کارفرما وعده داده مطالبات ما به زودی پرداخت می‌شود.  کارگران نی‌برِ مجتمع نیشکر هفت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا، از خاتمه ناموفق اعتراض صنفی روز گذشته خود خبر دادند. این کارگران که تعداد آنها ۱۰۴ نفر است، در انتظار بازنشستگی پیش از موعد خود هستند؛ این درحالیست که بیمه برج ۱۲ سال گذشته آنها هنوز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. در عین حال این کارگران حقوق برج ۳، ۴، ۱۱ سال گذشته و همچنین نصف عیدی سال قبل را طلبکارند. کارگران نی‌بر هفت تپه، مطالبات خود را در دو دسته طبقه‌بندی می‌کنند: اول پرداخت مزایای مزدی و غیرمزدی از جمله ۲۵ کیلو شکری که مجتمع به کارگران خود می‌دهد و دوم، تعیین تکلیف بازنشستگی. نماینده کارگران نی‌بر در ارتباط با این مطالبات می‌گوید: روز گذشته در تجمع به ما وعده دادند که در همین هفته جاری بخشی از مطالبات ما پرداخت می‌شود؛ اداره کار هم وعده پرداخت مطالبات مزدی و غیرمزدی ما را داد؛ امیدواریم این بار به وعده‌های خود عمل کنند و معوقات مار ا بپردازند؛ همچنین بیمه برج ۱۲ ما به حساب تامین اجتماعی واریز شود تا بتوانیم بازنشسته شویم.