دبیرخانه کارگروه ساماندهی کاغذ، آخرین وضعیت کاغذ وارداتی حوزه نشر و مطبوعات را منتشر کرد. به گزارش ایلنا، آخرین وضعیت کاغذ وارداتی حوزه نشر و مطبوعات در قالب سه جدول، امروز از سوی دبیرخانه کارگروه ساماندهی کاغذ منتشر شد. این جدول‌ها با عنوان‌های گزارش مدیریتی واردات کاغذ (بخش فرهنگ) در سال ۹۸، وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ با ارز دولتی در سال ۹۸ و وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ در سال ۹۷ منتشر شده است. جدول‌های عنوان شده از لینک‌های زیر قابل دسترسی است: جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ با ارز دولتی در سال ۹۸- تاریخ گزارش ۹۸/۱۱/۲۶ جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ با ارز دولتی در سال ۹۸- تاریخ گزارش ۹۸/۱۱/۲۶ گزارش مدیریتی واردات کاغذ (بخش فرهنگ) در سال ۹۸- تاریخ گزارش ۹۸/۱۱/۲۶ گزارش مدیریتی واردات کاغذ (بخش فرهنگ) در سال ۹۸- تاریخ گزارش ۹۸/۱۱/۲۶ جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ در سال ۹۷- تاریخ گزارش ۹۸/۱۱/۲۶ جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ در سال ۹۷- تاریخ گزارش ۹۸/۱۱/۲۶