فقط در بلندگو نمی‌گویم من را نقد کنید/ در طول پنج ماه اخیر هیچ زندانی نیست که حداقل یکبار بازرسی نشده باشد

فقط در بلندگو نمی‌گویم من را نقد کنید/ در طول پنج ماه اخیر هیچ زندانی نیست که حداقل یکبار بازرسی نشده باشد