ویدیو: حمایت مجری صدا و سیما از آجورلو در جنگ با سازمان لیگ