سه هزار غذای گرم بین نیازمندان مناطق محروم غرب کشور توزیع شد