دفتر فنی مهرمس شعبه 2جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسینیروی خدماتی و کمک انباردار

واگذاری رایگان اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به وزارت راه برای تولید مسکن
وزارت راه و شهرسازی به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه‌های اجرایی و تأمین زمین موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن پیشنهاد واگذاری اراضی مازاد این دستگاه‌ها را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است. به گزارش ایلنا، مطابق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود جهت تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.» بر این اساس و با توجه به اعلام آمادگی برخی از دستگاه های اجرایی مشمول ماده فوق مبنی بر واگذاری اراضی در اختیار به وزارت راه و شهرسازی جهت تأمین مسکن کارکنان خود، وزارت مورد اشاره پیشنهاد نموده تا به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه های اجرایی و تأمین زمین موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن، اراضی دستگاه های اجرایی از طریق وزارت مذکور مورد واگذاری قرار گیرد تا بخشی از این اراضی در قالب طرح اقدام ملی مسکن به تأمین مسکن کارکنان همان دستگاه تخصیص یابد.