آگهی دعوت به مجمع شرکت کارت اعتباری ایران کیش
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که در روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 رأس ساعت 9 صبح و همچنین مجمع عمومی فوق العاده سال منتهی به 29 اسفند 1400 که راس ساعت 10 صبح این روز در محل سالن مجموعه فرهنگی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه (مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده): انتخاب اعضاء حقوقی هیات مدیره دستور جلسه (مجمع عمومی فوق العاده): تغییر سال مالی تغییرات اساسنامه یادآوری: همراه داشتن کارت ملی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان جهت حضور در مجمع الزامی است. همچنین برگه ورود به جلسه در محل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده توزیع می گردد.       انتهای پیام/