ارتقاء انواع کامپیوتر و لپ تاپتامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)گیمنت فرازدستگاه بسته بندی

واکنش معزی به مطرح شدن سوالاتی درباره ظریف در یک برنامه تلویزیونی