دومین کارخانه کاتد مس ایران در مازندران ساخته می‌شود