وزیر نفت از تبدیل وضعیت ایثارگری پیمانکاری در آینده نزدیک خبر داد

وزیر نفت از تبدیل وضعیت ایثارگری پیمانکاری در آینده نزدیک خبر داد