قفسه کارکرده / قفسه دست دوم/قفسه …کاردرمانی جسمی، ذهنی ویکپارچگی …انجام تحقیقات دانشجوییسمعک هوشمند و فوق نامریی