تعمیر تلویزیون ال جینوسازی و بازسازیآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …تب سنج غیر تماسی