وزیر صمت : سال آتی اینقدر خودرو تولید می شود که نیازی به قرعه کشی نیست