موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …سرورنگفروش هاسکی مالاموتوزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیون

۸۰ نفر از گرفتارشدگان  سیلاب شهرستان کنگان نجات یافتند