صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …ترخیص کالا بازرگانی احدیچاپ کارت متالیک طلاییpvc- چاپ کارت …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

چه میزان اسکناس سال گذشته در گردش بود؟
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، یکی از معیارهای تعیین نقدینگی اندازه‌گیری عرضه پول است که خود از مجموعه اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌ها در شبکه‌های بانکی به دست می‌آید. میزان اسکناس و سکه در گردش از سال ۹۵ همواره روند صعودی داشته است و در سال ۹۵ برابر ۵۳ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان بود. در سال ۹۶ رشد ۵.۲ درصدی داشته است. در سال ۹۷ مجموع اسکناس و مسکوک در گردش برابر ۶۵ هزار و ۷۵۰ میلیون تومان بود که رشد ۱۶.۸ درصد را نشان می دهد. براساس این گزارش در سال ۹۸ میزان اسکناس و سکه در گردش برابر ۷۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان می‌شود و می‌توان گفت رشد تک رقمی ۹.۱ درصدی داشته است. مهمترین رخداد سال ۹۹ همه گیری کرونا بود و در این دوران میزان اسکنان و سکه در گردش جامعه با ۱۳.۶ درصد رشد برابر ۸۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود. بخشی از اسکناس در گردش در دست اشخاص، قسمتی نزد بانک‌ها و بقیه نیز نزد بانک مرکزی قراردارد. سال گذشته ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسکناس و سکه دست مردم، ۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان نزد بانک‌ها و یک هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان نزدک بانک مرکزی قرار داشت. در دوره مورد بررسی، اسکناس و سکه نزد افراد ۲۰.۲ درصد رشد داشت. در مقابل اسکناس و سکه نزد بانک‌ها و بانک مرکزی رشد منفی ۲۴.۹ و ۲۳ درصدی داشت.