دستگاه سی ان سیدستگاه بسته بندیعایق الاستومریقیمت توری لوزی (اکسپندد متال)