بازیگر آمریکایی با شلیک اشتباهی در صحنه فیلمبرداری یک نفر را کشت