دیدار رییس جمهور با نمایندگان اقشار مختلف مردم اردبیل