ساداتی‌نژاد: دولت سیزدهم معتقد به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌هاست