سایت جامع فروش انواع ترانسمیتر …سایت اینترنتی پرکاربرد motorsearchتعمیر تلویزیون ال جیبهترین اموزشگاه زبان ایتالیایی …

اعلام برنامه‌های تلویزیونی درسی شنبه ۲۹ شهریور
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢ رشته طراحی دوخت ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی معماری پایه ١١ و١٢ درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵الزامات محیط کار  پایه ١٠ مشترک  ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠نوآوری و کارآفرینی پایه١١              پایه ابتدایی: ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵بازی و ریاضی پایه دوم   ساعت١١:٣۵تا١٢ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم   ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم   ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم  ‌متوسطه اول: ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم(آموزش مقدماتی ٢) ساعت ١۵تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم (مکالمه و لغات درس ١) ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم (مکالمه و لغات درس١  ) دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر٢ متوسطه دوم  :  ساعت١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳پایه١٢ رشته علوم تجربی       ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی  ساعت١٧:٣٠ تا١٨ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت ٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی  ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی . ساعت۸درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی . ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی. ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی ۲  پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها . ساعت۱۱:۴۵درس  فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. ساعت۱۳:۱۵درس  فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. شبکه معارف: ساعت۱۵درس علوم و معارف قرآنی۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی. ساعت۱۵:۳۰درس دین و زندگی۳پایه ۱۲مشترک رشته تجربی و ریاضی ساعت۱۶درس علوم و معارف قرآنی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی. ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه هفتم رشته، متوسطه اول.