زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلخوش بو کنندهای هوافروش سگ آپارتمانی ، یورکشایرتولیدی ورزشی صادقی

موانع رونق تولید در صنعتی ۷۰ ساله