بر اساس کتاب آموزش عالی ایران که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار داده است، از محورهای مهم پایگاه اطلاعات آمار آموزش عالی ایران،‌ توزیع آموزشگران دانشگاهی موسسات آموزش عالی کشور شامل دانشگاه های وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های غیردولتی مانند دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های غیردولتی است. این کتاب که در تابستان ۹۸ به چاپ رسید، به آخرین آمار اعضای هیأت علمی نیمه وقت و تمام وقت در مراکز آموزش عالی کشور اشاره کرده است. در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ تعداد ۲۵۷ هزار و ۶۲۱ نفر در موسسات آموزش عالی کشور به تدریس اشتغال داشته اند. توزیع داده آموزشگران دانشگاهی موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع خدمت، مرتبه علمی، وابستگی مرکز و جنسیت در سال تحصیلی یاد شده، حاکی از آن است که از مجموعه ۲۵۷ هزار و ۶۲۱ نفر آموزشگر دانشگاهی، تمام وقت و پاره وقت، ۳۳.۶۰ درصد معادل ۸۶ هزار و ۵۵۰ نفر زن و ۶۶.۴۰ درصد معادل ۱۷۱ هزار و ۷۱ نفر مرد هستند. بر اساس آمار ارائه شده در این کتاب،‌ مجموع اعضای هیات علمی در دانشگاه های دولتی ۱۵۶ هزار و ۴۸۸ نفر و در دانشگاه های غیردولتی از جمله آزاد اسلامی ۱۰۱ هزار و ۱۳۳ نفر است. ۳۳ درصد تمام وقت و ۶۶ درصد پاره وقت در این میان ۳۳.۵۷ درصد معادل ۸۶ هزار و ۴۸۸ نفر تمام وقت و ۶۶.۴۳ درصد معادل ۱۷۱ هزار و ۱۳۳ نفر پاره وقت هستند. همچنین از مجموع ۸۶ هزار و ۴۸۸ آموزشگر دانشگاهی تمام وقت، ۸۵ هزار و ۵۹۲ نفر معادل ۹۸.۹۶ درصد به صورت هیأت علمی تمام وقت مشغول به کار هستند. بنابر تعریف این کتاب، آموزشگر فردی است که برابر ضوابط در موسسه آموزش عالی به آموزش نظری یا  عملی دانشجویان می پردازد. اما هیات علمی فردی است که برابر ضوابط معین صلاحیت های علمی و عمومی را برای ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در موسسات آموزش عالی احراز کند و حکم استخدامی هیات علمی برای او صادر شود.  بر اساس این آمار، ۵۰ هزار و ۲۲۶ عضو هیأت علمی تمام وقت معادل ۵۸.۶۸ درصد در موسسات آموزش عالی دولتی فعالیت می کنند که از این تعداد، ۶ هزار و ۲۹۱ نفر دارای مرتبه علمی استادی، ۱۲ هزار و ۳۳۰ نفر داری مرتبه دانشیاری، ۴۲ هزار و ۹۴۱ نفر دارای مرتبه استادیاری هستند. همچنین ۲۳ هزار و ۷۶۷ نفر با مرتبه مربی فعالیت می کنند. طبق آمار کتاب آموزش عالی ایران، ۲۶ هزار و ۱۱۹ نفر (معادل ۳۰.۵۲ درصد) از اعضای هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه های تحت وزارت علوم فعالیت می کنند و دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و فردوسی مشهد به ترتیب با تعداد ۲ هزار و ۱۵۴ نفر، ۸۲۵ نفر و ۸۱۳ نفر بیشترین تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت را دارند. دانشگاه های دارای بیشترین هیأت علمی تمام وقت در بخش دولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ۲۶ هزار و ۱۱۹ نفر بیشترین و دانشگاه علمی کاربردی با ۱۵ نفر کمترین عضو هیأت علمی تمام وقت را دارد. همچنین، دانشگاه پیام نور دارای چهار هزار و ۵۱۰ هیأت علمی، دانشگاه فنی و حرفه ای دارای ۵۳۴ هیأت علمی، دانشگاه فرهنگیان دارای ۷۸۴ هیأت علمی، دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت دارای ۱۷ هزار و ۷۲۸ هیأت علمی، سایر دستگاه های اجرایی دارای ۵۳۶ عضو هیأت علمی تمام وقت هستند. در دانشگاه های غیردولتی و آزاد اسلامی روی هم رفته ۳۵ هزار و ۳۶۶ عضو هیأت علمی تمام وقت مشغول به کار هستند.