تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …دستگاه جت پرینترقالبسازی و پرسکاریکارتن سازی