انتصاب سرپرست دبیری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام