ضرغامی: در فعالیت های عمرانی در بعد معماری ناموفق بوده ایم

ضرغامی: در فعالیت های عمرانی در بعد معماری ناموفق بوده ایم