خودرو طالبان در کابل هدف انفجار قرار گرفت

خودرو طالبان در کابل هدف انفجار قرار گرفت