کلیات بسته حمایتی از زعفران و کشت قراردادی گندم تصویب شد