هیچ فرآورده‌ای بدون رعایت ضوابط استاندارد و سلامتی عرضه نمی‌شود
به گزارش ایرنا از وبدا، محمد حسین عزیزی با اشاره به مصرف دو گروه برنج در کشور، شامل برنج های تولید داخل و برنج های خارجی و وارداتی گفت: برنج هایی که از خارج وارد کشور می شود تحت کنترل سازمان های استاندارد و غذا و دارو هستند. وی افزود: البته قبل از ورود، آنالیز و تاییدیه های لازم از آنها گرفته شده و بعد از ورود به کشور هم مجدد نمونه برداری می شوند و با ویژگی های استاندارد و سلامتی غذا و دارو مطابقت داده می شوند و اگر مطابق بود،  ترخیص می شوند. مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ادامه داد: بنابر این تا به حال هیچ گونه برنجی که مطابق با استاندارد و ویژگی های سازمان غدا و دارو نبوده و یا انطباقی با شرایط لازم نداشته، ترخیص نشده است. عزیزی در مورد برنج های داخلی گفت: فقط یک بررسی های کلی از نظر آلودگی های مختلف انجام شده زیرا برنج های داخلی فعلا به صورت فله عرضه می شوند و اگر بسته بندی بشوند در آن کارخانه جاتی که بسته بندی می شوند تحت نظارت هستند  و لازم است استانداردهای مربوطه و ویژگی های لازم سلامتی را رعایت بکنند.  وی با بیان اینکه در آینده در نظر است که برنج های داخلی هم تحت کنترل و نظارت قرار گیرند، افزود: بنابر این هیچ فرآورده ای غیر از برنج هم بدون رعایت ضوابط استاندارد و سلامتی مجوز ترخیص و مصرف نخواهد گرفت.