دستیار وزیر امور خارجه: مردم افغانستان صلح و آرامش می‌خواهند