رییس جمهوری: تکمیل راه‌آهن میانه - اردبیل با جدیت دنبال شود