قارچ کش _ پراکسیدین .پراستیک اسیدزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلمس الیاژیمیگلرد کامپوزیت