اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت به این نتیجه رسید که تصدی‌گری‌اش را در حوزه تئاتر کم کند