دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختتجهیزات پزشکیتاب ریلکسی تاب راحتی صندلی تابیتعمیر دستگاه بخور سرد

وضعیت هشدار دهنده فساد در قاره پیر
به گزارش سه شنبه شب ایرنا، در این تحقیقات که وضعیت ۲۷ عضو اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است، اتریش از بالاترین میانگین فساد برخوردار است. بر اساس این گزارش  ۹ درصد از اتریشی‌ها گفته‌اند که برای استفاده از خدمات عمومی رشوه پرداخت کرده‌ (متوسط اتحادیه اروپایی ۷ درصد بوده است) و یا با درخواست غیراخلاقی روبه رو شده‌اند. بخشی دیگر هم گفته‌اند فردی را می شناسند که با این مشکل مواجه شده است. پارتی بازی (Freunderlwirtschaft) نیز در اتریش واژه غریبی نیست چرا که ۴۰ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که در ۱۲ ماه گذشته برای بهره‌مندی از خدمات عمومی ناچار به استفاده از ارتباطات شخصی شده‌اند که در این زمینه نیز وضعیت اتریش از متوسط اتحادیه اروپایی که ۳۳ درصد بوده، بدتر بوده است.  در عین حال، کمتر از نیمی از اتریشی ها باور دارند که این فساد می تواند کاهش یافته و یا از آن جلوگیری کرد. در این زمینه شرایط اتریش بدتر از متوسط اتحادیه اروپایی (۶۷ درصد) ارزیابی شده است. طبق این گزارش، بهترین عملکرد در زمینه کاهش میزان فساد در ۱۲ ماه منتهی به تهیه گزارش به کشورهای فنلاند، استونی، اسلواکی و لوکزامبورگ تعلق داشته و بدترین شرایط در کشورهای قبرس، اسلوونی، بلغارستان و رومانی گزارش شده است. در این گزارش که بر اساس افکارسنجی از ۴۰ هزار شهروند اروپایی تهیه شده، ۴۴ درصد مردم معتقدند که اوضاع فساد در این کشور بهبود نخواهد یافت. نگاهی به میزان فساد در برخی کشورهای اروپایی طی ۱۲ ماه گذشته بلژیک پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی ۱۰ پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) ۴۰ درخواست‌های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی ۸ میزان افرادی که گمان می‌کنند دولت برای تصمیم‌گیری آراء مردم را مد نظر قرار می‌دهد ۲۷ میزان افرادی که تصور می‌کنند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می‌شود ۵۴ دانمارک پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی ۱ پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) ۲۳ درخواست‌های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی ۴ میزان افرادی که گمان می‌کنند دولت برای تصمیم‌گیری آراء مردم را مد نظر قرار می‌دهد ۴۰ میزان افرادی که تصور می‌کنند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می‌شود ۲۵ فرانسه پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی ۵ پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) ۴۸ درخواست‌های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی ۹ میزان افرادی که گمان می‌کنند دولت برای تصمیم‌گیری آراء مردم را مد نظر قرار می‌دهد ۲۱ میزان افرادی که تصور می‌کنند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می‌شود ۵۴ آلمان پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی ۳ پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) ۲۱ درخواست‌های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی ۸ میزان افرادی که گمان می‌کنند دولت برای تصمیم‌گیری آراء مردم را مد نظر قرار می‌دهد ۳‍۱ میزان افرادی که تصور می‌کنند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می‌شود ۶۲ ایرلند پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی ۵ پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) ۲۸ درخواست‌های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی ۴ میزان افرادی که گمان می‌کنند دولت برای تصمیم‌گیری آراء مردم را مد نظر قرار می‌دهد ۴۹ میزان افرادی که تصور می‌کنند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می‌شود ۴۰ ایتالیا پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی ۳ پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) ۳۰ درخواست‌های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی ۶ میزان افرادی که گمان می‌کنند دولت برای تصمیم‌گیری آراء مردم را مد نظر قرار می‌دهد ۱۹ میزان افرادی که تصور می‌کنند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می‌شود ۵۱ هلند پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی ۲ پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) ۲۳ درخواست‌های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی ۴ میزان افرادی که گمان می‌کنند دولت برای تصمیم‌گیری آراء مردم را مد نظر قرار می‌دهد ۴۶ میزان افرادی که تصور می‌کنند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می‌شود ۴۲ اسپانیا پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی ۲ پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) ۴۰ درخواست‌های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی ۸ میزان افرادی که گمان می‌کنند دولت برای تصمیم‌گیری آراء مردم را مد نظر قرار می‌دهد ۱۶ میزان افرادی که تصور می‌کنند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می‌شود ۶۴ سوئد پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی ۱ پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) ۱۹ درخواست‌های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی ۴ میزان افرادی که گمان می‌کنند دولت برای تصمیم‌گیری آراء مردم را مد نظر قرار می‌دهد ۴۴ میزان افرادی که تصور می‌کنند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می‌شود ۲۰