تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …اجاره خودرو وتشریفاتدکتر امین رضا چلبیانلو جراح و دندانپزشک …تولید سوپاپ فیلتر ماسک N95 و گوشواره …

«شبیه ساز رانندگی نصیر» به مرحله اجرا در شهر رسید