مورا:مذاکرات وین شاید هفته آینده به نتیجه برسد

مورا:مذاکرات وین شاید هفته آینده به نتیجه برسد