۶ مهر ۱۳۵۹ ، روز مقاومت مردم اندیمشک
اینجا اندیمشک خطه هزار حماسه است ، خطه هزار شهید گلگون کفن که  سربلند میدان های نبرد شد تا عشق به وطن معنایی آسمانی یابد. اینجا بوی عشق و ایمان از جای جای معابر و خیابان ها به مشام می رسد ، دو کوهه هنوز بوی رزمندگانی که حماسه ساز میدان های نبرد بودند را تداعی می کند. پل کرخه ، یادمان عشق و ایمان و فداکاری است . اینجا پل کرخه  است ، اینجا یادمان انسان هایی وارسته است که بند بند وجود خود را به آسمان ها متصل کردند و جاودانه شدند. پل کرخه ، یاد آور حماسه ۶ مهر ۱۳۵۹ اندیمشک است ، روزی تاریخی که مردم اندیمشک فداکاری را معنایی دوباره بخشیدند و عزتی روزافزون به این دیار دادند. روزگاری در جوار رود خروشان کرخه ، جوانان این دیار خروشیدند تا دشمن متجاوز بعثی ، سرافکنده و ناکام گردد. آری ، روزگاری در این دیار ، شهدا عاشقانه به پا خواستند تا هروجب خاک میهن ، شاهدی ماندگار بر پاکی خون های جوانان این مرز و بوم باشد. پایه های پل کرخه ، استوار اما غمگین از دست دادن جوانانی است که با انتخاب راهی سخت و جانفشانی ، مسیر را بر دشمن بعثی بستند. چه روح بلندی داشتند جوانان آسمانی این دیار که انفجار جان خود را با انفجار پل کرخه گره زدند تا شکوه و عظمت وطن حفظ شود. دلاوری، ایثار و شهادت طلبی مردم اندیمشک در ششم مهرماه ۱۳۵۹ مانع جدا شدن استان خوزستان شد و بی شک اگر این فداکاری در جسر نادری از سوی مردم انجام نمی شد بی تردید استان خوزستان از کشور جدا می شد. در این روز  دشمن با برنامه ریزی برای نفوذ به منطقه و تسخیر استان خوزستان اقدام کرده بود که با رشادت و شهادت طلبی مردم در پل نادری ،  توطئه دشمن ناکام ماند. یکی از شهروندان اندیمشکی با اشاره به وقایع این روز تاریخی گفت:مردم اندیمشک در این روز با نهایت اخلاص و عشق به وطن وارد عمل شدند. پیروز طافی زاده افزود: نیروهای اندیمشکی در کنار ارتش و سپاه به خوبی حماسه آفریدند و با انهدام این پل نقش مهمی در شکست دشمن ایفا کردند. یکی از رزمندگان حاضر در این حماسه هم گفت:مردم اندیمشک در این روز اوج شهادت طلبی خود را نشان دادند و نیروهای مردمی به شایستگی دشمن را ناکام گذاشتند. سبزی صادقی ادامه داد:نقش ارتش، سپاه، نیروهای اندیمشکی و عشایر منطقه در دفاع از کیان اسلامی درچنین روزی مثال زدنی است. یکی از جوانان اندیمشکی هم با تاکید بر لزوم بیان چنین حماسه هایی گفت: زوایای حماسه های ۴ آذر ۱۳۶۵ و ۶ مهر ۱۳۵۹ باید برای نسل های جدید بیان شود تا نهایت فداکاری و اعتقاد مردم این خطه برای همگان مشخص گردد. به گزارش ایرنا پل نادری اندیمشک در مسیر اندیمشک - دهلران در ششم مهر ۱۳۵۹ ‏برای جلوگیری از هجوم دشمن بعثی منهدم شد.‏ انهدام این پل سبب شد دشمن در عبور از رودخانه کرخه و تصرف شمال خوزستان ناتوان شود. در حماسه ششم مهرماه سال ۱۳۵۹ بیش از ۱۰ نفر از نیروهای مردمی و نظامی در دفاع از کیان اسلامی در حالیکه مانع عبور تانک و نیروهای متجاوز بعثی از رودخانه کرخه بودند به شهادت رسیدند. اندیمشک به شهر یکهزار شهید در کشور معروف است.