فیلم/ لزوم افزایش مواد اولیه کارخانه پروفیل چابهار برای عبور از تعطیلی