دستگاه بسته بندیارائه خدمات الكترونيكسایت اینترنتی پرکاربرد motorsearchآموزش تخصصی گیتار در تهرانپارس

کارمزد خدمات بانکی از ابتدای آذرماه افزایش می‌یابد
به گزارش روز شنبه ایرنا،  طبق بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه انتقال وجه بوسیله پایا و ساتنا نیز مشمول کارمزد می شوند. برهمین اساس، کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و به ازای افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود. نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتنا است، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا یک صدم درصد مبلغ تراکنش از ۲۰۰ تومان تا دو هزار و ۵۰۰ تومان در پرداخت های انفرادی و ۱۰۰ تومان به ازای هر تراکنش در پرداخت‌های گروهی است. کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز دو صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزار تومان کارمزد تغیین شده است.