ابتکار: دولت دوازدهم پیشگام مباحث فقهی و حقوقی زنان اهل سنت بود
به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار با یادآوری نخستین نشست در استان کردستان، افزود: آن نشست تخصصی با حضور صاحبنظران و حقوقدانان برگزار و بحث هایی مطرح و بنا شد رایزنی‌هایی با علما و مولوی‌های اهل سنت داشته باشیم. نشست دوم در زاهدان و با حضور مولوی عبدالحمید و تعدادی از مولوی‌ها برگزار شد که در آن به موضوعات و مطالبات و به طور خاص بحث کودک همسری پرداخته شد؛ موضوعی که مورد نگرانی بانوان اهل سنت پیرانشهر و زاهدان و نقاط مختلف بود و صحبت‌های خوبی از سوی مولوی و همکاران در ارتباط با اصل احکام شریعت و برداشت‌های نادرست از آن ارائه شد.