زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلموسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …رزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …