روایت الجزیره از تیراندازی شدید در نزدیکی فرودگاه کابل

روایت الجزیره از تیراندازی شدید در نزدیکی فرودگاه کابل