باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …خرید فوری کاندومتعمیر تلویزیون ال جیشیلد محافظ صورت

نظارت همگانی بر «کیفیت ارتباطات» برای نخستین بار در دنیا