رکوردهایی که شکسته شد بانگاهی به عملکرد اوانو وهمراه من درتابستان ۱۴۰۰