توله ژرمن کینگ دو ماه و نیمه نر …ازمون پیوست به همسر هلندیمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ