همایش عشق به پیامبراعظم(ص) در پایتخت پاکستان به روایت تصویر