پرز: باید جایگاه رئال را به یوفا یادآوری کنیم

پرز: باید جایگاه رئال را به یوفا یادآوری کنیم