قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …فروش و اجرای فایبر-سمنت-بردرپورتاژآگهی دائمی در 14 سایت معتبر …برزنت تهران

اعلام برنامه‌های درسی تلویزیونی چهارشنبه ۲۶ شهریور
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی  پایه١٢ رشته ساختمان ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه١٠ رشته طراحی دوخت          ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه ونرم افزار .      ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵  عناصر و جزییات ساختمان پایه١١ رشتهمعماری ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری پایه١٢ رشته نقاشی       پایه ابتدایی: ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر  پایه دوم  ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی  پایه پنجم ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم متوسطه اول: ساعت ١۴:٣٠تا١۵ادبیات فارسی پایه هفتم(درس اول بخش دوم) ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم (درس اول بخش دوم) ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی پایه نهم (درس اول بخش دوم) دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران موضوع:چرخه تدریس مجازی، از تئوری تا عمل متوسطه دوم  :  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی    ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣پایه دوازدهم رشته علوم تجربی    ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی   ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک١ پایه دهم  رشته علوم تجربی  ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠  فیزیک٣  پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی . ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی . ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱  پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی . ساعت۱۰:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۰:۴۵درس فیزیک۲  پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی . ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۲:۱۵درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی . ساعت۱۲:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. ساعت۱۳:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. شبکه معارف: ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی. ساعت۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲رشته علوم معارف اسلامی. ساعت۱۶درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی. ساعت۱۶:۳۰درس احکام۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی