معاونان وزرات ورزش و جوانان منصوب شدند

معاونان وزرات ورزش و جوانان منصوب شدند