استاندار همدان: تلاش برای رفع موانع تولید اولویت اصلی مدیران استان است